contact-ติดต่อ

โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ตั้งอยู่ที่ บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 ตำบล ลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170

โทรศัพท์ 044 – 870333

เบอร์ ผอ.ชาตรี ปาลพันธ์ 089 8453696

e-mail 1. chatree_pan@hotmail.com

2.yuwadee_2626@hotmail.com

3.oraphin.23.09@gmail.com