ข้อมูลโรงเรียน

รงเรียนบ้านค่ายหางเรียงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 56 คน มีครูทั้งหมด 5 คน การบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คืองานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป มีห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ เน้นให้มีแหล่งเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน มีกิจกรรมที่เน้น หลักคือ เงินออมทรัพย์นักเรียน

ด้านนโยบาย ผู้อำนวยการ นายชาตรี ปาลพันธุ์ มีความต้องการที่จะนำโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงเป็นโรงเรียนด้านเงินออมทรัพย์ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ ตามโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี

1. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ตั้งอยู่ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2501โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายหลอด รักษ์จินดา กำนันตำบลกลุ่มลำชี พร้อมด้วยชาวบ้านหางเรียง ก่อสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 3,600 บาท เปิดเป็นโรงเรียนชั่วคราว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 41 คน ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนท่าแก้งบำรุงศิลป์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง

1 นายศิริ ถิ่นชีลอง คำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2501 - 2504

2 นายจันทร์ ถิ่นชีลอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2504 - 2516

3 นายชัยนรินทร์ จินดามาตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2516 - 2529

4 นายอนุสนธ์ คุ้มคง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2529 - 2534

5 นายอนุสิทธิ์ บูรณธนิต ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2534 - 2537

6 นายสมชาย ศิริอาริกุลผลมา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2540

7 นายกิตติฑัต วรรณชัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - 2550

8 นายชาตรี ปาลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 – 2559

9 นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน