บุคลากร

นายเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพล เหล่าฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ คำทอง

ครูชำนญการ

นางสาวยุวดี เฟสูงเนิน

ครูอัตราจ้าง

นางสำเริง สีเขียว

ช่างไม้ชั้น 3

นางอรพิน แว่นทิพย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ